restaurants
Anthony David's
Sunday
8:00 am
-
9:00 pm
Monday
8:00 am
-
10:00 pm
Tuesday
8:00 am
-
10:00 pm
Wednesday
8:00 am
-
10:00 pm
Thursday
8:00 am
-
10:00 pm
Friday
8:00 am
-
10:30 pm
Saturday
8:00 am
-
10:30 pm