restaurants
Amara at Paraiso
Sunday
11:00 am
-
3:00 pm
Sunday
6:00 pm
-
10:00 pm
Monday
11:30 am
-
3:00 pm
Monday
5:30 pm
-
11:00 pm
Tuesday
11:30 am
-
3:00 pm
Tuesday
5:30 pm
-
11:00 pm
Wednesday
11:30 am
-
3:00 pm
Wednesday
5:30 pm
-
11:00 pm
Thursday
11:30 am
-
3:00 pm
Thursday
5:30 pm
-
11:00 pm
Friday
11:30 am
-
3:00 pm
Friday
5:30 pm
-
12:00 am
Saturday
11:30 am
-
3:00 pm
Saturday
6:00 pm
-
12:00 am