experience • restaurants
Spring Shabu-Shabu
Sunday
11:00 am
-
10:00 pm
Monday
12:00 pm
-
3:00 pm
Monday
6:00 pm
-
10:00 pm
Tuesday
12:00 pm
-
3:00 pm
Tuesday
6:00 pm
-
10:00 pm
Wednesday
12:00 pm
-
3:00 pm
Wednesday
6:00 pm
-
10:00 pm
Thursday
12:00 pm
-
3:00 pm
Thursday
6:00 pm
-
10:00 pm
Friday
12:00 pm
-
10:00 pm
Saturday
11:00 am
-
10:00 pm