restaurants
Karim Khan Tabbakhi
Sunday
3:30 am
-
11:00 am
Sunday
4:00 pm
-
8:00 pm
Monday
3:30 am
-
11:00 am
Monday
4:00 pm
-
8:00 pm
Tuesday
3:30 am
-
11:00 am
Tuesday
4:00 pm
-
8:00 pm
Wednesday
3:30 am
-
11:00 am
Wednesday
4:00 pm
-
8:00 pm
Thursday
3:30 am
-
11:00 am
Thursday
4:00 pm
-
8:00 pm
Friday
3:30 am
-
11:00 am
Friday
4:00 pm
-
8:00 pm
Saturday
3:30 am
-
11:00 am
Saturday
4:00 pm
-
8:00 pm